กุ้ง


กุ้งเป็นอาหารทะเลที่นิยมชมชอบมากที่สุดในโลก มีการผลิตประมาณ 5 ล้านเมตริกตันต่อปี การเพาะเลี้ยงกุ้งมีขึ้นทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการซึ่งได้เพิ่มขึ้นเก้าเท่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 และเป็นรูปแบบการเพาะเลี้ยงที่โตเร็วที่สุด และมีสัดส่วนเป็นหนึ่งในสามของการเพาะเลี้ยงทั้งหมดในปัจจุบัน

การเพาะเลี้ยงกุ้งส่วนใหญ่ทำกันในประเทศจีน ตามด้วยไทย อินโดนีเซีย อินเดีย เวียตนาม บราซิล เอควาดอร์ และบังคลาเทศ กุ้งเลี้ยงส่วนใหญ่จะถูกส่งไปประเทศอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งสร้างรายได้มหาศาลให้กับปะเทศที่กำลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย อเมริกาและแอฟริกา และก็มีคำถามตามมาว่าการเพาะเลี้ยงกุ้งได้มีการสร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือไม่

ปัญหาหลักในการเพาะเลี้ยงกุ้ง

ปัญหาหลักที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงกุ้งมีดังนี้:

  1. การออกแบบฟาร์ม – ระบบนิเวศน์ – สิ่งมีชีวิตที่มีความอ่อนไหว เช่นป่าชายเลนอาจถูกทำลายลงเพื่อสร้างเป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง
  2. น้ำที่ใช้/ของเสีย – น้ำเค็มที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งสามารถซึมลงสู่น้ำบาดาลและเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกอื่นๆ (ขั้นตอนที่เรียกว่าการแพร่ขยายของความเค็ม) ของเสียทางชีวะ เคมีร้ายแรงและยาฆ่าเชื้อจากบ่อเลี้ยงกุ้งสามารถทำให้น้ำเสียได้ และชั้นหินอุ้มน้ำก็จะถูกดูดไปใช้ในการเลี้ยง
  3. การบริหารอาหารกุ้ง – ปลาที่ใช้ทำอาหารกุ้งอาจถูกจับไปจนหมดเพื่อใช้ในการทำอาหาร
  4. พ่อ-แม่ พันธุ์ – ปัญหาทางชีวะวิทยาอาจเกิดขึ้นได้จากการเก็บพ่อ-แม่ พันธุ์ และตัวอ่อน
  5. เชื้อโรค – การเกิดโรคขึ้นจะทำให้เกิดการระบาดและสร้างความสูญเสียอย่างมากในเชิงเศรษฐกิจกับประเทศผู้เลี้ยง
  6. ปัญหาด้านสังคมเศรษฐกิจ – การว่างงานอาจจะเกิดขึ้นถ้าผลผลิตกุ้งน้อยลงไปหรือฟาร์มกุ้งถูกปิดลงเนื่องจากการระบาดของโรค การเข้าสู่บ่อเพาะเลี้ยงทำได้ยากเนื่องจากถนนหนทางไม่สะดวก

อ่านเพิ่มเติม

FAQ   |   Contact   |   Links